Selected Publications

You can find full list of publications on Google Scholar profile or Semantic Scholar profile.


MISSING JPG

PlankAssembly: Robust 3D Reconstruction from Three Orthographic Views with Learnt Shape Programs
Wentao Hu*, Jia Zheng*, Zixin Zhang*, Xiaojun Yuan, Jian Yin, Zihan Zhou
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2023
website pdf code


MISSING JPG

Deep Learning Assisted Optimization for 3D Reconstruction from Single 2D Line Drawings
Jia Zheng, Yifan Zhu, Kehan Wang, Qiang Zou, Zihan Zhou
arXiv preprint , 2022
website pdf


MISSING JPG

MINERVAS: Massive INterior EnviRonments VirtuAl Synthesis
Haocheng Ren*, Hao Zhang*, Jia Zheng, Jiaxiang Zheng, Rui Tang, Yuchi Huo, Hujun Bao, Rui Wang
Computer Graphics Forum (Speical Issue of Pacific Graphics) , 2022
website pdf


MISSING JPG

Neural Face Identification in a 2D Wireframe Projection of a Manifold Object
Kehan Wang, Jia Zheng, Zihan Zhou
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
website pdf code


MISSING JPG

Learning to Reconstruct 3D Non-Cuboid Room Layout from a Single RGB Image
Cheng Yang*, Jia Zheng*, Xili Dai, Rui Tang, Yi Ma, Xiaojun Yuan
IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) , 2022
pdf code


MISSING JPG

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling
Jia Zheng*, Junfei Zhang*, Jing Li, Rui Tang, Shenghua Gao, Zihan Zhou
European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020
website pdf code


MISSING JPG

PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment Detection
Ziheng Zhang*, Zhengxin Li*, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gao
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
pdf code


MISSING JPG

Single-Image Piece-wise Planar 3D Reconstruction via Associative Embedding
Zehao Yu*, Jia Zheng*, Dongze Lian, Zihan Zhou, Shenghua Gao
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
pdf code

* co-first author