Selected Publications

You can find full list of publications on Google Scholar profile or Semantic Scholar profile.


MISSING JPG

Deep Learning Assisted Optimization for 3D Reconstruction from Single 2D Line Drawings
Jia Zheng, Yifan Zhu, Kehan Wang, Qiang Zou, Zihan Zhou
arXiv preprint , 2022
website pdf


MISSING JPG

MINERVAS: Massive INterior EnviRonments VirtuAl Synthesis
Haocheng Ren*, Hao Zhang*, Jia Zheng, Jiaxiang Zheng, Rui Tang, Yuchi Huo, Hujun Bao, Rui Wang
Computer Graphics Forum (Speical Issue of Pacific Graphics) , 2022
website pdf


MISSING JPG

Neural Face Identification in a 2D Wireframe Projection of a Manifold Object
Kehan Wang, Jia Zheng, Zihan Zhou
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
website pdf code


MISSING JPG

Learning to Reconstruct 3D Non-Cuboid Room Layout from a Single RGB Image
Cheng Yang*, Jia Zheng*, Xili Dai, Rui Tang, Yi Ma, Xiaojun Yuan
IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) , 2022
pdf code


MISSING JPG

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling
Jia Zheng*, Junfei Zhang*, Jing Li, Rui Tang, Shenghua Gao, Zihan Zhou
European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020
website pdf code


MISSING JPG

PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment Detection
Ziheng Zhang*, Zhengxin Li*, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gao
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
pdf code


MISSING JPG

Single-Image Piece-wise Planar 3D Reconstruction via Associative Embedding
Zehao Yu*, Jia Zheng*, Dongze Lian, Zihan Zhou, Shenghua Gao
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
pdf code

* co-first author